Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Pravieniškių kryžius

Pravieniškių kryžius

  • Adresas Pravieniškės, Kaišiadorių r. sav.

Karo pradžioje Pravieniškėse už trijų eilių spygliuotos vielos tvoros kalėjo apie 450 kalinių. Čia buvo kalinami jau nuteisti kaliniai, kurių bausmės laikas buvo neilgas, ilgiausiai 2–4 metai. Tarp jų buvo 80 internuotų lenkų, 20–30 už įvairius nusikaltimus nuteistų raudonarmiečių, kurie karo pradžioje buvo apginkluoti ir išvežti. Pravieniškių lageris nuo kitų kalinimo vietų skyrėsi ir tuo, kad čia visi sargybiniai ir prižiūrėtojai buvo lietuviai. Be to, kaliniai turėjo dirbti sunkiausius durpių kasimo darbus. Dėl baisių kalinimo sąlygų kaliniai nuolat mėgindavo pabėgti iš lagerio, o jo administracija į tai atsakydavo žiauriausiu teroru.

1941 m. birželio 26 d. į lagerį atvyko raudonarmiečių būrys su šarvuočiu. Likusių gyvų kalinių liudijimu, sušaudymo iniciatorius buvo karui prasidėjus iš lagerio išleistas leitenantas Kiseliovas. Jo kerštu galima paaiškinti prižiūrėtojų ir jų šeimų sušaudymą. Buvo nužudyta: 21 lagerio tarnautojas, 6 moterys ir 13 bei 16 metų mergaitės.

Iš barakų į uždarą kiemą išvarytus kalinius raudonarmiečiai išrikiavo ir pradėjo iš kulkosvaidžių bei automatinių šautuvų šaudyti į juos. Šaudė 15-20 minučių. Per žudynes likusio gyvo K. Gailiaus liudijimu „kilo neįsivaizduojamai baisus klyksmas, maldavimai ir sužeistųjų dejavimas. […] Arčiau aukštos spygliuotos tvoros esantieji jau sužeisti, kruvinomis rankomis kabinosi į spygliuotas vielas ir dar kartą pataikyti susmukdavo ant žemės“. Tuos, kurie liko gyvi, pribaigė durtuvais ir į lavonų ir sužeistųjų krūvą numesta granata. Kauno miesto komendantūros karininko Mato Valeikos 1941 m. birželio 28 d. raporte minima, jog „buvo išžudyta 230 žmonių ir taip pat iššaudyti prižiūrėtojai su šeimomis. Tai dienai maitinimo sąrašuose – 444 žmonės. Reiškia, 214 pabėgo. Jų tarpe 50 sužeistų. Dalis jų evakuojant mirė” (dėl siautusių apsuptų raudonarmiečių greitosios medicinos pagalbos mašina iš Kauno atvyko tik birželio 28 d.). Apie 260 žmonių tapo šio nusikaltimo aukomis.

1941 m. birželio 29 d. Pravieniškių lagerio teritorijoje buvo palaidoti 182 nužudytųjų palaikai, 50 jų išsivežė giminės.

(Pagal Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro informaciją)

https://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/sovietu-skerdynes-pravieniskiu-tragedija-920032

Atnaujinta: 2020-09-09 19:28
Pravieniškių kryžius
Giedrė Streikauskaitė